Zaregistrujte sa Prihlásiť
Ako to funguje

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky stanovujú pravidlá poskytovania služieb zo strany Prevádzkovateľa Portálu za cenu uvedenú v Cenníku, ďalej pravidlá pre účasť v Kúp Teraz a Aukciách, v ktorých Vystavovateľ ponúka predmety na predaj, a taktiež pravidlá pre predaj predmetov ponúkaných Vystavovateľom.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, o ktorej je reč v § 2 ods. 5 Obchodných podmienok, najmä zmlúv ohľadom nákupu práv a vecí, uzatváraných v rámci využívania služieb Portálu. Na Hlavnej Stránke Portálu sa vždy nachádzajú Obchodné podmienky v ich aktuálnom znení.
 3. Prihlásenie k Portálu predstavuje súhlas s aktuálnym znením Obchodných podmienok podľa pravidiel uvedených v § 11 odseokoch 1-4 týchto Obchodných podmienok.
 4. Pojmy uvedené v Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:
  1. 4.1. Obchodné podmienky - tento dokument;
  2. 4.2. Prevádzkovateľ - Spoločnosť Welmory Limited so sídlom v Kalavryton 21, Strovolos, 2039 Nicosia, Cyprus, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu, registračné číslo: HE 245903; so základným imaním v hodnote 1 001 000 EUR (slovom milión jedentisíc eur);
  3. 4.3. Vystavovateľ – fizycká osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá po absolvovaní procesu verifikácie a podpísaní zmlúv s Prevádzkovateľom, získa štatút Vystavovateľa;
  4. 4.4. Autorizácia - proces verifikácie a podpísania zmlúv s Prevádzkovateľom, ktorý je ukončený Prevádzkovateľom priznaným štatútom Vystavovateľa, v súlade s procedúrou, ktorá je nižšie opísaná v § 3;
  5. 4.5. Portál - Prevádzkovateľom vedené služby on-line transakcií, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na doméne wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci ktorých Prevádzkovateľ organizuje Nákup Kúp Teraz a usporadúva Aukcie, umožňuje nákup práv na jednorázové Prihodenia alebo Prihodenia pomocou Automatu, realizáciu Prihodení alebo Prihadzovanie pomocou Automatu;
  6. 4.6. Nákup Kúp Teraz, nazývaný taktiež ako Kúp Teraz- predaj predmetov realizovaný podľa pravidiel týchto Obchodných Podmienok, podrobnejšie uvedených v § 4;
  7. 4.7. Aukcia - predaj predmetov, ktorý sa uskutočňuje na základe týchto Obchodných podmienok; podrobnejšie uvedená v § 5;
  8. 4.8. Prihodenie - využitie funkcie Portálu, ktorá slúži na vyjadrenie záujmu o nákup daného predmetu, ktorý je ponúkaný v Aukcii a ponúknutie Ceny, ktorá je vyššia od Aktuálnej Ceny o Navýšenie. Týmto Prihodením sa umožňuje uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu predmetu Aukcie;
  9. 4.9. Prihodenie pomocou Automatu - Prihodenie, ktoré bez účasti Používateľa automaticky Systém realizuje jeho menom a na jeho účet, podľa nastavení Automatických Prihodení, ktoré určuje Používateľ;
  10. 4.10. Systém - informačný systém zaisťujúci prevádzku Portálu;
  11. 4.11. BID, vratný BID - právo na jednorázové Prihodenie, Prihodenie pomocou Automatu alebo na inú činnosť uvedenú v Obchodných podmienkach alebo stránkach Portálu; pričom vratné BIDy je možné získať nákupom u Prevádzkovateľa podľa Cenníka alebo sa získajú výmenou zakúpeného tovaru. BIDy, ktoré nie sú refundovateľné, sa získajú inými spôsobmi, upresnenými v týchto Obchodných podmienkach, ako aj na stránkach Portálu, Nápovede alebo záložke FAQ;
  12. 4.12. Balík BIDov - množstvo (počet) BIDov alebo vratných BIDov, ktoré má Používateľ na Účte, ktoré umožňujú účasť na Aukciách ponúkaných Portálom;
  13. 4.13. Používateľ - fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, zaregistrovala sa riadne na Portáli a má prístup k svojmu Účtu. Používateľ je identifikovaný menom, priezviskom a dátumom narodenia;
  14. 4.14. Súvisiace Účty - Účty dvoch alebo viacerých Používateľov, ktoré majú aspoň jeden spoločný parameter:
   1. 4.14.1. Adresu trvalého pobytu;
   2. 4.14.2. Doručovaciu adresu;
   3. 4.14.3. Bankový účet/kreditnú kartu Používaný/ú na úhradu za vratné BIDy, Kúp Teraz alebo Aukcie.
    Účty sú považované za súvisiace taktiež v prípade, ak na ich obsluhu bol použitý rovnaký počítač.
  15. 4.15. Cenník - informácia, ktorú Prevádzkovateľ zverejňuje na jednej z podradených stránok Portálu, o platobných podmienkach pre nákup vratných BIDov a výške poplatkov za ne;
  16. 4.16. Čas trvania Kúp Teraz – čas, v ktorom má Užívateľ právo kúpiť predmet ponúkaný na predaj v opcii Kúp Teraz;
  17. 4.17. Čas do Konca Aukcie- čas, ktorý zostáva do Konca Aukcie bez ohľadu na čas spracovania Systému a čas prevádzkových prestávok;
  18. 4.18. Koniec Aukcie - okamih, kedy vyprší Čas do Konca Aukcie. Tento okamih je označený slovom „Ukončená“, ktorý Systém zobrazí na stránke s Aukciou;
  19. 4.19. Účet - súbor údajov, ktorý je uvedený v menu „MÔJ ÚČET“ a obsahuje informácie o Používateľovi a histórii jeho aktivít v rámci Portálu a ktorý Prevádzkovateľ prevádzkuje pre Používateľa pod jedinečným názvom (loginom)";
  20. 4.20. Parametre Aukcie - súbor individuálnych informácií a vlastností, ktorý zodpovedá danému druhu Aukcií;
  21. 4.21. Parametre Automatických Prihodení - parametre Automatických Prihodení, ktoré podľa daných pravidiel nastavuje Používateľ na Stránke Aukcie;
  22. 4.22. Navýšenie - podanie Používateľom najvýhodnejšej ponuky v čase trvania Aukcie;
  23. 4.23. Odklepnutie - potvrdenie o ukončení Aukcie zasielané v forme vnútornej správy, dostupnej na Účte Používateľa. Prevádzkovateľ zasiela potvrdenie Víťazovi podľa § 5 ods. 6 týchto Obchodných podmienok;
  24. 4.24. Stránka Kúp Teraz alebo Aukcie - stránka, na ktorej prebieha Kúp Teraz alebo Aukcia daného predmetu, ktorá obsahuje predovšetkým nasledujúce informácie: názov predmetu, jeho technický popis, Vystavovateľom vopred stanovenú Cenu predmetu vystaveného na Kúp Teraz, poštovné náklady a ďalšie náklady, typické pre daný druh nákupu súvisiaci s Kúp Teraz a druhom Aukcie;
  25. 4.25. Vyvolávacia Cena - počiatočná cena predmetu, ktorú Vystavovateľ ponúka na začiatku Aukcie;
  26. 4.26. Aktuálna Cena - cena, ktorú ponúkol aktuálny Víťaz; v prípade, že žiadny Používateľ nezrealizoval Prihodenie alebo Prihodenie pomocou Automatu, je Aktuálna Cena totožná s Vyvolávacou Cenou;
  27. 4.27. Predajná Cena - cena určená Vystavovateľom, za ktorú môže Používateľ kúpiť predmet v rámci Kúp teraz alebo cena vydražená Víťazom Aukcie, za ktorú kupuje predmet vystavený na Aukcii;
  28. 4.28. Kupujúci Kúp Teraz - Používateľ, ktorý kúpil predmet za pomoci funkcie Kúp Teraz, podľa pravidiel opísaných v § 4;
  29. 4.29. Aktuálny Víťaz - Používateľ, ktorý sa stane Víťazom Aukcie, ak žiadny iný Používateľ nerealizuje Prihodenie alebo Automatické Prihodenie pred Koncom Aukcie, podľa pravidiel uvedených v § 5;
  30. 4.30. Víťaz Aukcie - Používateľ, ktorý vyhral Aukciu podľa pravidiel uvedených v § 5;
  31. 4.31. Cookies - informácia zapísaná serverom na počítači alebo inom konečnom zariadení Používateľa v textovom súbore, ktoré môže server prečítať pri opakovanom spojení z tohto počítača alebo iného konečného zariadenia Používateľa.

§ 2

Registrácia

 1. Registrácia na Portáli je zdarma.
  1. 1.1. Registrácia na Portáli vyžaduje odsúhlasenie týchto Obchodných podmienok. Registráciou Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok a súhlasí s ich obsahom a akceptuje vyplývajúce z nich práva o záväzky;
  2. 1.2. Zaregistrovať sa môžu výhradne fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony a s ktorými Prevádzkovateľ predtým nerozviazal zmluvu o Používaní služieb Portálu z dôvodu porušenia platných zákonov, pravidiel slušného správania, dobrých mravov a ustanovení týchto Obchodných podmienok;
  3. 1.3. V prípade, že sa zistí opakovaná registrácia Používateľa, s ktorým už bola rozviazaná zmluva z dôvodov uvedených v vyššie uvedenom ods. 1.2., bude v rámci zmluvnej pokuty za opakované hrubé porušenie pravidiel Obchodných podmienok nasledovať okamžité zablokovanie jeho Účtu a prepadnutie Balíku BIDov zhromaždených na Účte.
 2. Na dokončenie procesu registrácie musíte vyplniť registračný formulár, postupujúc podľa inštrukcií uvedenými na stránkach Portálu.
 3. Všetky osobné údaje uvedené vo formulári sa musia týkať človeka, ktorý si objednáva túto službu a musia byť pravdivé. Najmä meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska musia zodpovedať údajom uvedeným v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a ktoré Používatelia uvádzajú v rámci svojich Účtov. Zmena údajov po registrácii bude možná výlučne v opodstatnených prípadoch po kontakte s Operátorom. Netýka sa to doručovacích adries, ktoré môže Používateľ riadiť samostatne v rámci svojho Účtu.
 4. Systém zasiela potvrdenie registrácie na Portáli na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v registračnom formulári alebo v forme textovej správy SMS.
 5. V okamihu registrácie Účtu na Portáli, je medzi registrovaným podmetom a Prevádzkovateľom uzatvorená zmluva, ktorej predmetom sú služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje v rámci Portálu na základe pravidiel uvedených v Obchodných podmienkach.
 6. Používateľ môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, o ktorej je reč v ods. 5, v lehote 14 dní od jej uzatvorenia, a to prostredníctvom príslušného vyhlásenia, ktoré zašle Prevádzkovateľovi elektronickou alebo písomnou formou. Používateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, ak predtým využil nejakú akciovú ponuku, zakúpil vratné BIDy alebo v rámci Portálu realizoval inú aktívnu činnosť.
 7. Používateľ nemôže zmeniť login Používateľa (prihlasovacie meno), emailovú adresu ani telefónne číslo, ktoré zvolil počas registrácie.
 8. Každý Účet musí mať pridelený iný, jedinečný login (prihlasovacie meno).
 9. Používateľ môže vlastniť iba jeden Účet. Používateľ je identifikovaný na základe mena, priezviska a dátumu narodenia. Prevádzkovateľ môže na písomnú žiadosť Používateľa udeliť vo zvláštnych, opodstatnených prípadoch výnimku z tohto pravidla.
 10. Používateľ nesmie využívať Účty ostatných Používateľov a sprístupňovať svoj Účet iným osobám. Používatelia Súvisiacich Účtov sa nesmú zúčastniť rovnakej Aukcie.
 11. Účty sú neprenosné.
 12. Na Portáli neplatia limity pre Kúp teraz, ktoré by obmedzovali Používateľa ohľadom využitia možnosti Kúp Teraz.
 13. Na Portáli platí limit, ktorý určuje, koľkokrát sa môže jeden Používateľ stať Víťazom Aukcie, ktorej predmetom nie sú balíčky BIDov. Toto pravidlo nevylučuje právo vyplývajúce z § 5 ods. 11. Bližšie informácie sú opísané v Nápovede alebo záložke FAQ. Výška limitu a aktuálny stav vyhraných Aukcií, ktoré sa do neho započítavajú, sú zobrazené na stránke po prihlásení do Systému.
 14. Na Portáli navyše platí limit, ktorý určuje, koľkokrát sa môže jeden Používateľ stať Víťazom Aukcie, ktorej predmetom nie sú balíčky BIDov. Toto pravidlo nevylučuje právo vyplývajúce z § 5 ods. 11. Podrobnosti o fungovaní limitu sú uvedené v Nápovede alebo záložke FAQ. Výška limitu a aktuálny stav vyhraných Aukcií, ktoré sa do neho započítavajú, sú zobrazené na stránke po prihlásení do Systému.
 15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo overiť a skontrolovať v priebehu a po ukončení procesu registrácie osobné údaje Používateľov a v prípade zistenia údajov, ktoré nie sú pravdivé, si Prevádzkovateľ vyhradzuje navyše právo zablokovať prístup Používateľa k Účtu. Účet môže byť zablokovaný najmä v prípade, kedy budú zistené nezrovnalosti medzi skutočnými údajmi a údajmi, ktoré uviedla registrovaná osoba.
 16. V prípade zmeny údajov Používateľa je Používateľ povinný ich bezodkladne aktualizovať, pod hrozbou zablokowania prístupu k Účtu.
 17. Všetky aktivity Používateľa, ku ktorým dochádza v rámci Portálu, musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, pravidlami slušného správania a dobrými mravmi, Používateľ nesmie Používať Portál na predaj obsahov, ktoré majú v akejkoľvek forme nezákonný alebo nemravný charakter, ani konať v zhode s iným účastníkom Aukcie alebo treťou osobou takým spôsobom, ktorý by ovplyvňoval jej výsledok. Týka sa to najmä pravidla, že Súvisiace Účty sa nesmú zúčastniť rovnakej Aukcie. Prevádzkovateľ bude prostredníctvom správ informovať Používateľov o príkladoch aktivít, ktoré sú považované v rozpore s dobrými mravmi. Aktivity Používateľa, ktoré budú v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, môžu viesť k zablokovaniu Účtu a môžu byť príčinou rozviazania zmluvy o Používaní služieb Portálu, odmietnutia Odklepnutia alebo uplatnenia sankcie, ktorá bude zodpovedať zmluvnej pokute uvedenej v § 5 ods. 14.
 18. Používateľ je vo vlastnom záujme povinný archivovať na pevnom nosiči informácie o transakciách, ktoré vykonal v rámci Portálu, a ktoré môže použiť pri reklamačnom konaní. Ak sa tejto povinnosti vzdá, znamená to, že súhlasí s údajmi o transakciách, ktoré sú archivované na Portáli.
 19. Používateľ má právo zúčastniť sa Súťaží, ktoré Prevádzkovateľ usporadúva a ktorých pravidlá budú uvedené v podmienkach Súťaže uverejnených na špeciálnej Podstránke Portálu. Tieto Súťaže nepredstavujú hru náhody v zmysle príslušného zákona cyperského práva o hazardných hrách.
 20. K technickým požiadavkám, ktoré sú nutné pre spoluprácu s Portálom, patrí ľubovoľný grafický internetový prehľadávač s aktivovanou obsluhou JavaScript a šifrovaným spojením, ktoré využíva protokol SSL.

§ 3

Autorizácia. Vystavovateľ

 1. Právo na vystavenie predmetov na Kúp Teraz alebo Aukciách ponúkaných v Portáli prisluhuje Vystavovateľovi.
 2. Status Vystavovateľa vlastní fyzická osoba, právna osoba alebo organizačná jednotka nemajúca právnu subjektivitu, ktorá získal Autorizáciu od Prevádzkovateľa a to v súlade s nižšie uvedenou procedúrou:
 3. Podmienky voľby a Autorizácie Vystavovateľa:
  1. 3.1. Predloženie Prevádzkovateľovi žiadosti o Autorizáciu a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: [email protected];
  2. 3.2. Verifikácia žiadosti Prevádzkovateľom;
  3. 3.3. Akceptácia žiadosti alebo zamietnutie žiadosti;
  4. 3.4. V prípade prijatia žiadosti, podpísanie zmluvy o spolupráci.
 4. V žiadosti, o ktorej je zmienka vo vyššie uvedenom ods. 3.1. by mali byť v prípade fyzických osôb uvedené tie isté údaje, ktoré sú potrebné na utvorenie Účtu na Portáli a v prípade právnických osôb a organizačných jednotkiek nemajúcich právnu subjektivitu musia byť uvedené ich registračné údaje, s tým, že Prevádzkovateľ môže požiadať v odpovedi na žiadosť o doručenie dodatočných informácií alebo dokumentov
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti o Autorizáciu fyzickej osoby, právnej osoby alebo organizačnej jednotky nemajúcej právnu subjektivitu bez uvedenia príčiny zamietnutia Autorizácie.
 6. Podpísaním zmluvy o spolupráci medzi Prevádzkovateľom a fyzickou osobou, právnou osobou alebo organizačnou jednotkou nemajúcou právnu subjektivitu, táto osoba alebo jednotka získava status Vystavovateľa a je oprávnená vystavovať predmety na Kúp Teraz alebo na Aukciách v súlade s pravidlami opísanými v zmluve.

§ 4

Kúp Teraz

 1. Kúp Teraz znamená možnosť zakúpenia tovaru za Predajnú Cenu stanovenou Vystavovateľom, bez nutnosti účasti v Aukcii. Používateľ môže využiť možnosť Kúp Teraz v ľubovoľnej chvíli trvania Aukcie, ako aj po uplynutí Času do Konca Aukcie, v Čase platnosti Kúp Teraz .
 2. Predmet, vystavovaný na predaj v rámci Kúp Teraz bude sprístupnený na Portáli Prevádzkovateľom na Stránke Kúp Teraz a na Stránke danej Aukcie v Čase trvania Kúp Teraz.
 3. Kúp Teraz môže využiť každý Používateľ Portálu, ktorého Účet nebol zablokovaný.
 4. Kupujúci na Kúp Teraz nakupuje podľa formy, opísanej v nižšie uvedenom paragrafe a to kliknutím tlačidla „KÚP TERAZ” na Stránke Kúp Teraz, čím sa uzatvára s Vystavovateľom kúpno-predajná zmluva predmetu. Prevádzkovateľ ho o tom oboznámi zaslaním emailovej správy s potvrdením nákupu a doplnenie tejto zmluvy záleží od splnenia podmienok predaja, ktoré sú podrobnejšie opísané v § 7, v tom predovšetkým záleží od úhrady Predajnej Ceny Používateľom.
 5. Podmienky dohody o predaji, dodanie, záruka a úhrada za predmet, na ktoré bolo poukázané v predchádzajúcom odseku, sú obsiahnuté v § 7 týchto Obchodných podmienok.
 6. Na základe pravidiel stanovených v nižšie uvedených odsekoch, Používateľ, ktorý kúpil predmet pomocou možnosti Kúp Teraz a súčasne sa Aukcie zúčastnil, nadobúda právo kúpy predmetu za zníženú Cenu Nákupu, s výhradou ods. 7 alebo vrátenia vratných BIDov, v počte a podľa pravidiel opísaných v ods. 8 a 9. Používateľ nadobúda jedno z uvedených práv, ak súčasne splnil záväzky vyplývajúce v § 7 ods. 7 a ak nevyužil právo vyplývajúce z § 7 ods. 10 týchto Obchodných podmienok.
 7. K zníženiu Ceny Nákupu dôjde vysporiadaním vratných BIDov, ktoré Používateľ použil na Aukcii. Znížená Cena Nákupu nemôže byť menšia ako 50% Ceny Nákupu predmetu uvedenej na Stránke Kúp Teraz.
 8. Refundácia, o ktorej je zmienka v vyššie uvedenom ods. 6, sa bude konať tak, že Používateľ obdrží BIDy, ktoré zvýšia jeho Balík BIDov a to vo výške, ktorá zodpovedá výške vydaných vratných BIDov od chvíle pristúpenia na Aukciu až do času ukončenia Aukcie.
 9. Ak Používateľ nezruší zmluvu o predaji v súlade s § 7 ods. 10 a splní záväzky poukázané v § 7, pri zohľadnení najmä obsahu § 7 ods. 7, Prevádzkovateľ začne procedúru refundácie vratných BIDov. Tento proces začne v priebehu 45 dní odo dňa potvrdenia prevzatia tovaru a tým sa zvýši Balík BIDov Používateľa.
 10. Počet dokonaných Používateľom nákupov pomocou Kúp Teraz je zobrazený v Účte Používateľa, v menu „MÔJ ÚČET“.
 11. Akékoľvek využitie Používateľom neoprávneného softvéru cieľom využitia možnosti Kúp Teraz sa zakazuje a v prípade porušenia budú podniknuté príslušné opatrenia § 5 ods. 14 a 15.
 12. Na Kúp Teraz sa nesmú zúčastňovať zamestnanci Prevádzkovateľa a Vystavovateľa a ich najbližší rodinní príslušníci

§ 5

Aukcja

 1. Každá Aukcia prebieha podľa podmienok uvedených v jej parametroch (Parametre Aukcie).
 2. Aukcia začne v okamihu, kedy Prevádzkovateľ na Stránke Aukcie sprístupní funkciu Prihadzovania.
 3. Vyvolávacia Cena je uvedená v Parametroch Aukcie.
 4. Pravidlá pre prihadzovanie:
  1. 4.1. Používateľ realizuje Prihodenie z Balíka BIDov, ktorý má na svojom Účte, prostredníctvom voľby „PRIHOĎ“, ktorá je zobrazená na Stránke Aukcie alebo inej stránke Portálu, ktorá odkazuje na danú Aukciu;
  2. 4.2. Prihadenie je možné iba v prípade, ak má Používateľ v Balíku BIDov aspoň 1 BID alebo 1 vratný BID;
  3. 4.3. Prihodenie alebo Prihodenie pomocou Automatu zmenšuje Balík BIDov minimálne o 1 BID alebo 1 vratný BID; v súlade s Parametrami Aukcie, podľa poradia uvedeného v Nápovede alebo záložke FAQ;
  4. 4.4. Po zahájení Aukcie Portál priebežne aktualizuje (každú sekundu) zostávajúci Čas do Konca Aukcie;
  5. 4.5. Prihodenie, ktoré Používateľ realizuje, predĺži Čas do Konca Aukcie a zmení ho o hodnotu, ktorá sa rovná Parametru „Čas na Prihodenie“, ak Čas do Konca Aukcie je menší než Čas na Prihodenie;
  6. 4.6. Aktuálna Cena je zobrazená na Stránke Aukcie;
  7. 4.7. Pri každom Prihodení alebo Prihodení pomocou Automatu sa zvýši Aktuálna Cena vystaveného predmetu na Aukcii o sumu Navýšenia uvedenú v Parametroch Aukcie;
  8. 4.8. Používateľ, ktorý prihodil ako posledný, sa stáva Aktuálnym Víťazom;
  9. 4.9. Aukcia končí v okamihu Ukončenia Aukcie, ktoré je na Stránke Aukcie označené nápisom „Ukončená“, pričom táto informácia neoznačuje automatické Odklepnutie;
  10. 4.10. Aktuálny Víťaz sa stáva Víťazom Aukcie v okamihu Ukončenia Aukcie a Aktuálna Cena sa stáva Predajnou Cenou.
 5. Pravidlá pre Prihodenie pomocou Automatu:
  1. 5.1. V prípade voľby Prihodenia pomocou Automatu, treba nastaviť parametre Prihodení pomocou Automatu zvlášť pre každú Aukciu podľa pravidiel, ktoré sú uvedené na Stránke Aukcie;
  2. 5.2. Prihodenie pomocou Automatu realizuje samostatne Portál v čase medzi uplynutím pôvodného Času do Konca Aukcie a jej koncom podľa pravidiel uvedených v odsekoch 4.6. a 4.7., ako aj podľa definície uvedenej v § 1 ods. 4.18.
  3. 5.3. Prihodenie pomocou Automatu je možné iba v prípade, ak má Používateľ v Balíku BIDov aspoň 1 BID alebo 1 vratný BID;
  4. 5.4. Každé Prihodenie pomocou Automatu znižuje stav Balíka BIDov minimálne o 1 BID alebo o 1 vratný BID, v súlade s Parametrami Aukcie, podľa poradia uvedeného v Nápovede aleb záložke FAQ;
  5. 5.5. Po zahájení Aukcie Portál priebežne aktualizuje (každú sekundu) zostávajúci Čas do Konca Aukcie;
  6. 5.6. V situácii, kedy niekoľko Používateľov využíva Prihodenie pomocou Automatu, Portál realizuje za každého z nich Prihodenie podľa pravidiel uvedených v ods. 5.2; Aktuálna Cena sa zvyšuje o súčet Prihodení všetkých Používateľov, ktorí využili možnosť Automatického Prihodenia. Čas do Konca Aukcie sa predĺži tak, že hodnota, o ktorú sa zmení, sa rovná parametru „Čas na Prihodenie“, ak Čas do Konca Aukcie je menší než Čas na Prihodenie; aktuálnym Víťazom sa stáva Používateľ, ktorý si nastavil Prihodenie pomocou Automatu ako posledný;
  7. 5.7. V situácii, kedyPrihodenie pomocou Automatu využíva iba jeden Používateľ, Portál realizuje Prihodenia podľa pravidiel uvedených v ods. 5.2; Aktuálna Cena sa zvyšuje o sumu Navýšenia; Čas do Konca Aukcie sa predĺži tak, že hodnota, o ktorú sa zmení, sa rovná parametru „Čas na Prihodenie“, ak Čas do Konca Aukcie je menší než Čas na Prihodenie; Používateľ, ktorý si nastavilPrihodenie pomocou Automatu, sa stáva aktuálnym Víťazom;
  8. 5.8. Pravidlá Prihodenie pomocou Automatu, ktoré nie sú uvedené v ods. 5.1 – 5.7, zodpovedajú pravidlám Prihadzovania uvedeným v ods. 4 alebo podrobne popísaným pravidlám pre danú Aukciu na Stránke Aukcie;
  9. 5.9. Používateľ používa Prihodenie pomocou Automatu na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť;
  10. 5.10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že používanie Prihodenie pomocou Automatu nezaručuje víťazstvo v Aukcii a výsledok Aukcie, ktorej sa Používateľ zúčastňuje, je závislý od Parametrov Prihodení pomocou Automatu.
 6. Po ukončení Aukcie zašle Prevádzkovateľ v mene Vystavovateľa Víťazovi Aukcie vnútornú správu, dostupnú na Účte Používateľa, s potvrdením o víťazstve v Aukcii (Odklepnutie) ihneď po tom, čo budú vykonané činnosti uvedené v ods. 13 tohto paragrafu.
 7. Víťaz Aukcie uzatvára s Vystavovateľom kúpno-predajnú zmluvu na predmet Aukcie, ktorý je podrobne uvedený v Parametroch Aukcie, za Predajnú Cenu stanovenú v okamihu Odklepnutia. K uzatvoreniu zmluvy nedôjde v prípade zrušenia platnosti Aukcie podľa ustanovení ods. 14 tohto paragrafu.
 8. Podmienky zmluvy týkajúce sa predaja, dodávky, záruky a platby za predmet, uvedený v ods. 7 tohto paragrafu, sú obsiahnuté v § 7 týchto Obchodných podmienok.
 9. Používateľ, ktorý sa zúčastnil Aukcie, nemá právo zrušiť svoje Prihodenia. Účasť v Aukcii nezaručuje víťazstvo a záleží výhradne na účastníkoch Aukcie.
 10. Používatelia nesmú využívať na pristúpenie do Aukcie, Prihodenie alebo Prihodenie pomocou Automatu žiadnen Prevádzkovateľom neautorizovaný softvér.
 11. Používateľ sa môže zúčastniť neobmedzeného počtu Aukcií s výnimkou § 2 ods. 13 a 14.
 12. Počet Aukcií, ktoré Používateľ vyhrá, a všetkých Aukcií, v ktorých vykonával Prihodenia, je zobrazený na Účte Používateľa v menu "MÔJ ÚČET”.
 13. Prevádzkovateľ po ukončení Aukcie ihneď skontroluje priebeh Aukcie z technického hľadiska a hľadiska Obchodných podmienok.
 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť platnosť Aukcie v prípade, že Používateľ použil Prevádzkovateľom neautorizovaný softvér alebo iným spôsobom porušil zákon, dobré mravy (najmä dohodnutým konaním, ktoré ovplyvnilo výsledok Aukcie, s iným účastníkom Aukcie alebo treťou osobou) alebo pravidlá Obchodných podmienok a taktiež v prípade, že bola zistená porucha Systému alebo technická chyba, ktorá mala vplyv na priebeh Aukcie. Prevádzkovateľ bude o zrušení platnosti Aukcie a jeho príčinách informovať okamžite všetkých jej účastníkov prostredníctvom vnútornej správy, dostupnej na Účte Používateľa a vykoná aktualizáciu Účtov účastníkov Aukcie prostredníctvom vrátenia BIDov alebo vratných BIDov, ktoré boli v tejto Aukcii použité, s výnimkou Používateľa, o ktorom je reč v predchádzajúcej vete. Prevádzkovateľ má navyše právo tomuto Používateľovi zablokovať Účet, odmietnuť jeho vydraženie a uplatniť voči nemu sankciu: prepadnutie všetkých BIDov a vratných BIDov zhromaždených na Účte ako zmluvnú pokutu za porušenie Obchodných podmienok.
 15. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušuje zákon, dobré mravy alebo pravidlá Obchodných podmienok v priebehu Aukcie, vyhradzuje si navyše právo vylúčiť ho z Aukcie okamžitým zablokovaním Účtu, zrušením Prihodenia alebo taktiež uplatnením zmluvnej pokuty vo forme prepadnutia všetkých BIDov a vratných BIDov zhromaždených na Účte a prípadným uplatnením sankcie z § 10 ods. 1.1 a 1.2.
 16. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí poruchu alebo chybu, o ktorej je reč v predchádzajúcom ods., a ktorú je možné odstrániť v krátkom čase, preruší Aukciu, odstráni poruchu alebo chybu.
 17. Prevádzkovateľ má právo zaviesť zvláštne typy Aukcií, o čom bude informovať Používateľov na Stránke Aukcií a na Prihlasovacej Stránke alebo v inom ozname. Vlastnosti a pravidlá ich vykonania, líšiace sa o tých, o ktorých sa zmieňuje v tomto §, budú stanovené v Nápovede alebo záložke FAQ.
 18. Aukcií sa nesmú zúčastňovať zamestnanci Prevádzkovateľa a Vystavovateľa a ich najbližší rodinní príslušníci.

§ 6

Poplatky

 1. V prípade účasti na Aukcii opísanej v § 5, právo na Prihodenia alebo Prihodenie pomocou Automatu získava Používateľ za poplatok. Používateľ, ktorý má záujem o nákup daného predmetu, ktorý je ponúkaný v Aukcii, si musí zakúpiť vratné BIDy. Výška poplatkov za vratné BIDy je uvedená v Cenníku. Uhradenie poplatku za Prihodenia alebo Prihodenie pomocou Automatu neoslobodzuje Víťaza Aukcie od záväzku uhradiť Predajnú Cenu.
 2. S cieľom zakúpenia vratných BIDov stačí vybrať počet kupovaných vratných BIDov, podľa Cenníka dostupného na Stránke Portálu, zvoliť spôsob úhrady a vykonať platbu. Používateľ získava v okamihu úspešnej úhrady právo na Prihodenia alebo Prihodenie pomocou Automatu v zodpovedajúcom množstve podľa aktuálneho Cenníka.
 3. Používateľ musí poplatky za služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje v rámci Portálu, uhradiť prostredníctvom akceptovaných platobných Portálov.
 4. Zakúpené BIDy zvyšujú stav Balíka BIDov na Účte Používateľa.
 5. Vratné BIDy a BIDy sú platné 30 dní. Po uplynutí ich platnosti, pokiaľ sú nepoužívané, sú automaticky odstránené z Balíku BIDov na Účte Používateľa. V tomto prípade sú odvolávacie konania vylúčené.
 6. Vratné BIDy, ktoré Používateľ uplatnil, sa z jeho Účtu automaticky odpíšu.
 7. Používateľovi neprislúcha právo na vrátenie BIDov ani vratných BIDov, okrem výnimky opísanej v § 4.

§ 7

Podmienky predaja

 1. Kúpno-predajná zmluva je uzatvorená medzi Používateľom a Vystavovateľom. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvy, iba umožňuje Používateľom uzatvárať kúpno-predajné zmluvy s Vystavovateľom na základe pravidiel uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
 2. Za účelom dodania zakúpeného alebo vydraženého predmetu musí Používateľ bezodkladne uviesť kontaktné údaje v menu „ MÔJ ÚČET“, v podmenu „KÚP TERAZ“ alebo „VYHRANÉ AUKCIE“. V prípade, ak doručovacia adresa nebude stanovená vo vyznačenom čase, Používateľ kontaktuje Operátora prostredníctvom kontaktného formulára s cieľom vyznačenia dodatkovej lehoty. Tieto údaje sú Prevádzkovateľom okamžite sprístupnené Vystavovateľovi. Prevádzkovateľ ani Vystavovateľ v prípade oneskorenia pri oznámení kontaktných údajov, nenesú zodpovednosť za oneskorenie pri zasielaní predmetu kúpeného v rámci Kúp Teraz alebo vyhranej Aukcie.
 3. Používateľ, uzatvárajúci kupno-predajnú zmluvu v rámci Kúp Teraz, musí zaplatiť Predajnú Cenu vo chvíli zakúpenia predmetu. Avšak Používateľ, ktorý uzatvára kupno-predajnú zmluvu v rámci priznania Odklepnutia, by mal uhradiť Predajnú Cenu v priebehu 7 dní odo dňa priznania Odklepnutia. Táto lehota môže byť predĺžená na žiadosť Používateľa, ktorú zaśle prostredníctvom vnútornej správy, dostupnej na Účte Používateľa a so súhlasom Vystavovateľa, ktorý bude vyjadrený tou istou formou. V prípade prekročenia terminu bude mať Vystavovateľ právo odstúpiť od kupno-predajnej zmluvy a oznámi to Používateľovi prostredníctvom vnútornej správy.
 4. Zakúpený alebo vydražený predmet bude Vystavovateľom doručený na adresu uvedenú v ods. 2 priamo Používateľovi alebo ním zmocnenej osobe v lehote 14 dní odo dňa uhradenia Predajnej Ceny na bankový účet Vystavovateľa. Vystavovateľ oboznámi Používateľa o zásielke kúpeného predmetu tak, že do Systému uvedie informáciu o zmene statusu na „Poslané“. Doručenie predmetu prebieha na náklady Používateľa.
 5. Odosielateľom zásielky, ktorá obsahuje vydražený predmet, môže byť subjekt, ktorý spolupracuje s Vystavovateľom na základe zvláštnej zmluvy, čo nemá vplyv na rozsah práv a povinnosti Používateľa.
 6. Používateľ po prijatí predmetu potvrdí jeho prevzatie.
 7. Po prevzatí zásielky Používateľ, ktorý zakúpil tovar pomocou Kúp Teraz, potvrdzuje prevzatie zásielky na Stránke Portálu.
 8. Vystavovateľ nenesie zodpovednosť za škody na predmete, ku ktorým došlo v priebehu prepravy, ani za konanie doručiteľa (Pošty/Zásielkovej služby).
 9. Vystavovateľ vystaví faktúru na predaný predmet podľa údajov uvedených v § 2 ods. 3 Obchodných podmienok a v prípade neuvedenia vyššie uvedených údajov - podľa údajov, o ktorých je reč v ods. 2 tohto paragrafu.
 10. Používateľ má právo odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy na predmet bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od doručenia predmetu predaja Používateľovi. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy musí mať písomnú formu alebo ako osvedčenie, zaslané v podobe vnútornej správy, dostupnej na Účte Používateľa a vrátenie predmetu, ktorý nenesie stopy po použití, na adresu Vystavovateľa najneskôr do dňa vypršania vyššie uvedenej lehoty.
 11. Vystavovateľ má právo odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy v rámci Kúp Teraz, v lehote, ktorá je podľa ods. 4 stanovená pre doručenie predmetu, o čom bude Používateľa informovať e-mailovou správou. Ak Používateľ uhradil Predajnú Cenu pred odstúpením od zmluvy, bude mu uhradená suma vrátená.
 12. Vystavovateľ má právo odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy predmetu vyhraného v Aukcii, ktorá je podľa ods. 4 stanovená pre doručenie predmetu, o čom bude Používateľa informovať e-mailovou správou. Používateľovi prislúcha náhrada škody v sume priemernej trhovej hodnoty vydraženého predmetu, ak príčinou odstúpenia od zmluvy nie je situácia uvedená v § 2 ods. 17. Ak Používateľ uhradil Predajnú Cenu pred odstúpením od zmluvy, bude mu uhradená suma vrátená.
 13. Vrátenie Predajnej Ceny a finančné odškodnenie, o ktorom je reč vo vyššie uvedenom bode, bude Používateľovi prevedené v lehote 7 dní na Používateľom uvedený bankový účet.
 14. Používateľ nadobúda právo na reklamáciu predmetu, ktorý si zakúpil v rámci Kúp Teraz alebo na Aukcii, v súlade s ustanoveniami záručného dokladu, ktorý vystavil jeho Výrobca alebo záruky v súlade s ustanoveniami príslušného zákona cyperského práva.
 15. Všechny předměty, které jsou na Portálu nabízeny, jsou nové a bez fyzických a právních vad a jsou doručovány Prodávajícím se zárukou výrobce.
 16. Vystavovateľ ani Prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za nezhodnosť predmetu predaja so zmluvou, ak Používateľ o tejto nezhodnosti vedel alebo pri rozumnom posúdení mal vedieť alebo taktiež, ak sa tieto chyby prejavili pri predaji z príčin nezavinených Vystavovateľom; obzvlášť Vystavovateľ nenesie zodpovednosť z titulu záruky na fyzické chyby, ktoré vznikli po prevode vlastníckeho práva k predmetu na Používateľa.
 17. Reklamáciu na predmet týkajúci sa kúpno-predajnej zmluvy je možné podať elektronickou formou a to zaslaním pomocou kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke Portálu. V predmete vyššie uvedenej správy musí byť uvedené slovo „REKLAMÁCIA“ a identifikátor Kúp Teraz alebo Aukcie.
 18. Vystavovateľ je povinný odpovedať na reklamáciu v priebehu 14 dní elektronickou formou prostredníctvom vnútornej správy dostupnej na Účte Používateľa alebo obratom na e-mailovú správu.
 19. Ak reklamácia vyžaduje doplnenie, Vystavovateľ ju vráti Používateľovi, aby ju doplnil; lehota uvedená v predchádzajúcom odseku sa predlžuje o daný čas potrebný na doplnenie reklamácie.

§ 8

Reklamácie

 1. Používateľ má právo v prípade, kedy sa služby alebo iné aktivity Prevádzkovateľa uvedené v týchto Obchodných podmienkach dostanú s týmito Obchodnými podmienkami do rozporu, podať reklamáciu.
 2. Prevádzkovateľ vynaloží úsilie, aby zaistil riadnu a nepretržitú prevádzku Portálu.
 3. Informácie o všetkých technických prestávkach, technických chybách a poruchách a s nimi spojených dôsledkoch pre všetkých Používateľov budú umiestnené na hlavnej stránke Portálu a taktiež spôsobom uvedeným v § 5 ods. 14 a 16.
 4. K zablokovaniu Účtu Používateľa dôjde v prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach na obdobie, ktoré je potrebné na kontrolu aktivít Používateľa z hľadiska zhodnosti s Obchodnými Podmienkami, predchádzania prípadnému poškodeniu ostatných Používateľov, tretích osôb a Prevádzkovateľa a uplatnenia sankcií uvedených v Obchodných podmienkach.
 5. Reklamáciu je možné podať elektronickou formou na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: [email protected]
 6. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na reklamáciu elektronickou formou prostredníctvom vnútornej správy dostupnej na Účte Používateľa alebo obratom na e-mailovú správu Používateľa v lehote 14 dní od doručenia reklamácie.
 7. Ak reklamácia vyžaduje doplnenie, Prevádzkovateľ ju vráti Používateľovi, aby ju doplnil; lehota uvedená v predchádzajúcom odseku sa predlžuje o daný čas potrebný na doplnenie reklamácie.

§ 9

Zásada dôvernosti. Ochrana osobných údajov. Použitie dát z Portálu

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje Používateľov v súlade so zákonnými predpismi, ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a Pravidiel ochrany osobných údajov a využívania súborov cookies v nutnom rozsahu na realizáciu a vyúčtovanie služieb, ktoré poskytuje v rámci zmluvy.
 2. Bez jasného súhlasu Používateľa Prevádzkovateľ nezverejní jeho osobné údaje s výnimkou nasledujúcich ods. 3 a 4.
 3. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje Používateľa oprávneným subjektom na základe platných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ sprístupní Vystavovateľovi osobné údaje Používateľov v rozsahu, ktorý je nutný na uzatvorenie a plnenie kúpno-predajnej zmluvy na predmet Aukcie.
 5. Každý Používateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom. Predovšetkým môže žiadať ich aktualizáciu, doplnenie alebo ich odstránenie.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uchovávať osobné údaje Používateľa dovtedy, než Používateľ uhradí svoje finančné záväzky voči Prevádzkovateľovi alebo na čas, než budú vysvetlené okolnosti spojené s porušením Obchodných podmienok zo strany Používateľa a bude stanovená jeho zodpovednosť.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že počas využívania Portálu sa v počítači Používateľa budú zapisovať súbory Cookies. Cookies sa zapíšu s predchádzajúcim súhlasom Používateľa. Odmietnutie súhlasu so zapisovaním Cookies znamená nemožnosť využívania Portálu.
 8. Cookies nevyvolávajú konfiguračné zmeny v počítači, v inom konečnom zariadení Používateľa ani nainštalovanom softvéri.
 9. Obsah Cookies neumožňuje identifikáciu Používateľa. Osobné údaje nie sú pomocou Cookies spracúvané ani uchovávané. Identifikácia je neosobná, anonymná a sú to len údaje o spôsobe a forme používania Portálu.
 10. Prevádzkovateľ ukladá súbory Cookies v počítačoch Používateľov, z dôvodu:
  1. 10.1. Udržanie spojenia Používateľa /po prihlásení/;
  2. 10.2. Overenie totožnosti Používateľa;
  3. 10.3. Lepšie prispôsobenie Portálov pre potreby Používateľov;
  4. 10.4. Zapamätanie preferencií a individuálnych nastavení Používateľa;
  5. 10.5. Skúmanie správnosti priebehu Kúp Teraz a Aukcií.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Cookies posielaných iným internetovými stránkami, ktorých odkazy sú dostupné na stránke Portálu.

§ 10

Rozviazanie zmluvy

 1. Rozviazanie zmluvy
  1. 1.1. Prevádzkovateľ môže rozviazať zmluvu z vážnych dôvodov s okamžitou platnosťou, a to bez udania dôvodu, so 14-dňovou výpovednou lehotou. Používateľ môže rozviazať zmluvu s okamžitou platnosťou;
  2. 1.2. Prevádzkovateľ bude o rozviazaní zmluvy informovať Používateľa vnútornou správou. Ak dôjde k rozviazaniu zmluvy z vážnych dôvodov s okamžitou platnosťou, bude Používateľovi zablokovaný Účet, čo nevylučuje jeho právo podávať reklamácie. Ak dôjde k rozviazaniu zmluvy s výpovednou lehotou, bude Používateľovi Účet zablokovaný a zmazaný po vypršaní posledného dňa výpovednej lehoty;
  3. 1.3. Používateľ môže zmluvu rozviazať tak, že vyplní príslušný formulár na jednej zo stránok Portálu a zašle ho na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Týmto úkonom začína proces odstránenia Účtu podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v menu „ MÔJ ÚČET“ podmenu „OSOBNÉ ÚDAJE“, stlačením tlačidla „ODSTRÁNENIE ÚČTU POUŽÍVATEĽA“, alebo využitím inštrukcií pre uzamkntie Účtu umiestnené v záložke Nápoveda alebo FAQ.
 2. Po tom, čo Používateľ vykoná úkony uvedené v ods. 1, Prevádzkovateľ zašle na Používateľom zadanú e-mailovú adresu informáciu o tom, že mu bola doručená žiadosť o zmazanie Účtu. Táto správa bude obsahovať odkaz na stránku, kde Používateľ potvrdí svoj login (prihlasovacie meno) a heslo. Po potvrdení týchto údajov je zmluva rozviazaná s okamžitou platnosťou, s výnimkou, ak:
  1. 2.1. Používateľ sa zúčastňuje Aukcií, ktoré začali pred rozviazaním zmluvy na základe pravidiel platných v okamihu ich zahájenia;
  2. 2.2. Používateľ má zachovaný prístup k Účtu iba v rozsahu jeho funkcií, ktoré mu umožnia dokončiť kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú s Vystavovateľom v dôsledku kúpy v rámci Kúp Teraz alebo víťazstva v Aukcii, ktorá bola ukončená pred rozviazaním zmluvy alebo v Aukcii, ktorá prebieha v okamihu zmazania Účtu, ako v ods. 2.1.
 3. Rozviazanie zmluvy nezbavuje zmluvné strany povinnosti uhradiť si vzájomné záväzky.

§ 11

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ má právo na zmenu Obchodných podmienok s okamžitou platnosťou. O tejto zmene bude Používateľa informovať na hlavnej stránke Portálu. Naopak, Používatelia majú právo a povinnosť oboznámiť sa s aktualizovanými Obchodnými Podmienkami pred prvým prihlásením po ich zmenách. Prihlásenie vyjadruje súhlas s aktualizovanými Obchodnými podmienkami.
 2. Zmena nadobúda platnosť v lehote, ktorú Prevádzkovateľ uviedol na hlavnej a prihlasovacej stránke Portálu.
 3. Používateľ môže v lehote 7 dní od oznámenia o zmenách Obchodných podmienok pri prvom prihlásení odmietnuť tieto zmeny. Nesúhlas je nutné zaslať pomocou kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke Portálu. Zaslanie správy je rovnoznačné s rozviazaním zmluvy o využívaní služieb Prevádzkovateľa.
 4. Ak chce Používateľ využiť právo odmietnuť súhlas s Obchodnými podmienkami podľa ustanovení ods. 3, musí sa vzdať účasti na Kúp Teraz a v Aukciách. V opačnom prípade nadobúda odmietnutie súhlasu s Obchodnými podmienkami s výnimkou ods. 2 platnosť až v okamihu, kedy je Prevádzkovateľovi doručená e-mailová správa s vyhlásením o odmietnutí súhlasu.
 5. V záležitostiach neupravených týmito Obchodnými podmienkami majú uplatnenie predpisy Občianskeho Zákonníka a ďalšie príslušné právne predpisy platné na Cypre.
 6. O všetkých sporoch vyplývajúcich zo záväznej zmluvy bude rozhodovať cyperský súd.
 7. V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozporov medzi anglickou verziou a verziou v inom jazyku, je rozhodujúcou verzia v anglickom znení.

Pridajte sa k nám

Zmena štátu


payments
Obchodné podmienky (posledná zmena: 2018-04-07 12:30:00)

POUŽÍVANIE COOKIES

Vážený používateľ, používaním wellbid.com dávate súhlas s využívaním súborov cookies. Podmienky ich uchovávania alebo prístupu môžete určiť vo Vašom prehliadači.

Prečítajte si viac
OK