Zaregistrujte se Přihlásit
Jak to funguje

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Obchodní podmínky stanovují pravidla poskytování služeb ze strany Provozovatele Portálu za cenu uvedenou v Ceníku, dále pravidla pro účast v Kup Teď jako i v Aukcích, ve kterých Vystavovatel nabízí předměty k prodeji, a také pravidla pro prodej předmětů nabízených Vystavovatelem.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, o které je řeč v § 2 bod 5 Obchodních podmínek, zejména kupní smlouvy uzavřené v rámci využívání služeb Portálu. Na Hlavní Stránce Portálu se vždy nacházejí Obchodní podmínky v jejich aktuálním znění.
 3. Přihlášení k Portálu představuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek podle pravidel uvedených v § 11 bodech 1-4 těchto Obchodních podmínek.
 4. Pojmy uvedené v Obchodních podmínkách mají následující význam:
  1. 4.1. Obchodní podmínky - tento dokument;
  2. 4.2. Provozovatel - Společnost Welmory Limited se sídlem v Kalavryton 21, Strovolos, 2039 Nicosia, Cyprus, registrovaná Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, Oddělením registrátora společností a konkurzního správce, registrační číslo: HE 245903; se Základním kapitálem v hodnotě 1 001 000 EUR (slovy milion jeden tisíc eur);
  3. 4.3. Vystavovatel – fizycká osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která po dokončení procesu verifikace a podepsání smluv s Provozovatelem, získá statut Vystavovatele;
  4. 4.4. Autorizace – proces verifikace a podepsání smluv s Provozovatelem, který je ukončen Provozovatelem přiznáním statutu Vystavovatele, jenž přiznává Provozovatel, v souladu s procedurou, která je níže popsána v § 3;
  5. 4.5. Portál - Provozovatelem vedené služby on-line transakcí, které poskytuje Provozovatel na doméně wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci kterých pořádá Nákup Kup Teď a Aukce, umožňuje nákup práv jednorázových Příhozů nebo Příhozů pomocí Automatu, a realizaci Příhozů nebo Příhozů pomocí Automatu;
  6. 4.6. Nákup Kup Teď, zvaný též Kup Teď - prodej předmětů realizován podle pravidel těchto Obchodních podmínek, podrobněji uvedené v § 4;
  7. 4.7. Aukce - prodej předmětů, který se uskutečňuje na základě těchto Obchodních podmínek; podrobněji uvedené v § 5;
  8. 4.8. Příhoz -využití funkce Portálu, která slouží k vyjádření zájmu o nákup daného předmětu, který je nabízen v Aukci a nabídnutí Ceny, která je vyšší od Aktuální Ceny o Navýšení. Tímto Příhozem umožňuje uzavřít kupní smlouvu předmětu Aukce;
  9. 4.9. Příhoz pomocí Automatu - Přihoz, který realizuje Systém automaticky bez účasti Uživatele jeho jménem a na jeho Účet, podle nastavení Automatických Příhozů, které určuje Uživatel;
  10. 4.10. Systém - informační Systém zajišťující provoz Portálu;
  11. 4.11. BID, vratný BID - právo na jednorázový Příhoz, Příhoz pomocí Automatu nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních podmínkách nebo stránkách Portálu; přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle Ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránkách Portálu, v Nápovědě nebo záložce FAQ;
  12. 4.12. Balík BIDů - množství (počet) BIDů nebo vratných BIDů, které má Uživatel na Účtu, a umožňují mu účast na Aukcích nabízených Portálem;
  13. 4.13. Uživatel - fyzická osoba, ve věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, zaregistrovala se řádně na Portálu a má přístup ke svému Účtu. Uživatel je identifikován jménem, příjmením a datumem narození;
  14. 4.14. Související Účty - Účty dvou nebo více Uživatelů, které mají alespoň jeden společný Parametr:
   1. 4.14.1. Adresu trvalého pobytu;
   2. 4.14.2. Doručovací adresu;
   3. 4.14.3. Bankovní účet/ kreditní kartu používaný/ou na úhradu za vratné BIDy, Kup Teď nebo Aukce.
    Účty jsou považovány za související také v případě, když k jejich obsluze byl použit stejný počítač;
  15. 4.15. Ceník - informace, které Provozovatel zveřejňuje na jedné z podřízených stránek Portálu, o platebních podmínkách pro nákup Příhozů a výši poplatků za ně;
  16. 4.16. Čas trvání Kup Teď – čas, ve kterém má Uživatel právo koupit předmět nabízen k prodeji v opci Kup Teď;
  17. 4.17. Čas do Konce Aukce – doba, která zbývá do Konce Aukce bez ohledu na dobu zpracování Systému a dobu provozních přestávek;
  18. 4.18. Konec Aukce – okamžik, kdy vyprší Čas do Konce Aukce. Tento okamžik je označen slovem „Ukončeno“, který Systém zobrazí na Stránce s Aukcí;
  19. 4.19. Účet – soubor dat, který je uveden v menu „MŮJ ÚČET“, obsahuje informace o Uživateli a historii jeho aktivit v rámci Portálu a který Provozovatel provozuje pro Uživatele pod jedinečným názvem (loginem);
  20. 4.20. Parametry Aukce – soubor individuálních informací a vlastností, který odpovídá danému druhu Aukcí;
  21. 4.21. Parametry Příhozů pomocí Automatu - parametry Příhozů pomocí Automatu, které podle daných pravidel nastavuje Uživatel na Stránce Aukce;
  22. 4.22. Navýšení - podání Uživatelem nejvýhodnější nabídky v době trvání Aukce;
  23. 4.23. Odklepnutí - potvrzení o ukončení Aukce zasílané jako vnitřní správa, dostupná na Účtu Uživatele. Provozovatel zasílá potvrzení Vítězi podle § 5 odst. 6 těchto Obchodních podmínek;
  24. 4.24. Stránka Kup Teď nebo Aukce- stránka, na které probíhá Kup Teď nebo Aukce daného předmětu, která obsahuje především následující informace: název předmětu, jeho technický popis, Vystavovatelem předem stanovenou Cenu předmětu vystaveného na Kup Teď, poštovní náklady a další náklady, typické pro daný druh nákupu související s Kup Teď a druhem Aukce;
  25. 4.25. Vyvolávací Cena - počáteční cena předmětu, kterou Vystavovatel nabízí na začátku Aukce;
  26. 4.26. Aktuální Cena - cena, kterou nabídnul Aktuální Vítěz, v případě, že žádný Uživatel nerealizuje Příhoz nebo Príhoz pomocí Automatu, je Aktuální Cena totožná s Vyvolávací Cenou;
  27. 4.27. Prodejní Cena -cena určená Vystavovatelem, za kterou může Uživatel koupit předmět v rámci Kup teď nebo cena, za kterou Vítěz Aukce vydražil předmět a kupuje za ni předmět vystaven na Aukci;
  28. 4.28. Kupující Kup Teď - Uživatel, který koupil předmět za pomoci funkce Kup Teď, v souladu s pravidly popsanými v § 4;
  29. 4.29. Aktuální Vítěz - Uživatel, který se stane Vítězem Aukce, pokud žádný jiný Uživatel nerealizuje Příhoz nebo Príhoz pomocí Automatu před koncem Aukce podle pravidel uvedených v § 5;
  30. 4.30. Vítěz Aukce - Uživatel, který vyhrál Aukci v souladu s pravidly stanovených v § 5;
  31. 4.31. Cookies - informace zapsané serverem na počítači nebo jiném konečném zařízení Uživatele v textovém souboru, které může server přečíst při opakovaném spojení z tohoto počítače nebo jiného konečného zařízení Uživatele.

§ 2

Registrace

 1. Registrace na Portálu je bezplatná.
  1. 1.1. Registrace v Servisu vyžaduje odsouhlasení těchto Obchodních podmínek. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a souhlasí s jejich obsahem a akceptuje z nich vyplývající práva o závazky;
  2. 1.2. Zaregistrovat se mohou výhradně fyzické osoby, které dovršily věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům a s nimiž Provozovatel dříve nerozvázal smlouvu o používání služeb Portálu z důvodu porušení platných zákonů, pravidel slušného chování, dobrých mravů a ustanovení těchto Obchodních podmínek;
  3. 1.3. V případě, že bude zjištěna opakovaná registrace Uživatele, se kterým již byla rozvázána smlouva z důvodů uvedených v bodě 1.2, bude v rámci smluvní pokuty za opakované hrubé porušení pravidel Obchodních podmínek následovat okamžité zablokování jeho Účtu a propadnutí všech Příhozů shromážděných na Účtu.
 2. K dokončení procesu registrace musíte vyplnit registrační formulář a postupovat dle instrukcí umístněnými na stránkách Portálu;
 3. Veškeré osobní údaje uvedené ve formuláři se musí týkat člověka, který si tuto službu objednává a musí být pravdivé. Zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště musí odpovídat údajům uvedeným v občanském průkazu nebo jiném dokladu totožnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za údaje, které neodpovídají skutečnosti a které Uživatelé uvádějí v rámci svých Účtů. Změna údajů po registraci bude možná výlučně v odůvodněných případech po kontaktu s Operátorem. Netýká se to doručovacích adres, které může Uživatel řídit samostatně v rámci svého Účtu.
 4. Systém zasílá potvrzení registrace na Portálu na e-mailovou adresu, která je uvedena v registračním formuláři nebo jako textovou zprávu SMS.
 5. V okamžiku, kdy registrovaná osoba potvrdí svou registraci na Portálu, je mezi registrovaným podmětem a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejímž předmětem jsou služby, které Provozovatel poskytuje v rámci Portálu na základě pravidel uvedených v Obchodních podmínkách.
 6. Uživatel může bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, o které je řeč v odst. 2, ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím příslušného prohlášení, které zašle Provozovateli elektronickou nebo písemnou formou. Uživateli nemá právo odstoupit od smlouvy v této lhůtě, pokud předtím využil nějakou akční nabídku, zakoupil příhozy, nebo v rámci Portálu realizoval jinou aktivní činnost.
 7. Uživatel nemůže změnit login Uživatele (přihlašovací jméno), emailovou adresu ani telefonní číslo, které zvolil během registrace..
 8. Každý Účet musí mít přidělen jiný, jedinečný login (přihlašovací jméno).
 9. Uživatel může vlastnit pouze jeden Účet. Uživatel je identifikován na základě jména, příjemní a data narození. Provozovatel může na písemnou žádost Uživatele udělit ve zvláštních, opodstatněných případech výjimku z tohoto pravidla.
 10. Uživatel nesmí využívat Účty ostatních Uživatelů a zpřístupňovat svůj Účet jiným osobám. Uživatelé Souvisejících Účtů se nesmí účastnit stejné Aukce.
 11. Účty jsou nepřenosné.
 12. Na Portálu neplatí limity, které by omezovaly Uživatele počtem využitých Kup Teď.
 13. Na Portálu platí limit, který určuje, kolikrát se může jeden Uživatel stát Vítězem Aukce, jejímž předmětem nejsou balíčky BIDů. Toto pravidlo nevylučuje právo vyplývající z § 5 bodu 11. Bližší informace jsou popsány v Nápovědě nebo záložce FAQ. Výše limitu a aktuální stav vyhraných Aukcí, které se do něj započítávají, jsou zobrazeny na stránce po přihlášení do Systému.
 14. Na Portálu navíc platí limit, který určuje, kolikrát se může jeden Uživatel stát Vítězem Aukce, jejímž předmětem nejsou balíčky BIDů. Toto pravidlo nevylučuje právo vyplývající z § 5 bodu 11. Podrobnosti o fungování limitu jsou uvedeny v Nápovědě nebo záložce FAQ. Výše limitu a aktuální stav vyhraných Aukcí, které se do něj započítávají, jsou zobrazeny na stránce po přihlášení do Systému.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit a zkontrolovat v průběhu a po ukončení procesu registrace osobní údaje Uživatel a v případě zjištění údajů, které nejsou pravdivé, si Provozovatel vyhrazuje navíc právo zablokovat přístup těmto Uživatelům k Účtu. Účet může být zablokován zejména v případě, kdy budou zjištěny nesrovnalosti mezi skutečnými údaji a údaji, které uvedla registrovaná osoba. Uživatel je povinen bezodkladně aktualizovat své osobní údaje, pokud dojde k jejich změnám. Pokud tak neučiní, může mu být zablokován přístup k Účtu.
 16. Uživatel je povinen bezodkladně aktualizovat své osobní údaje, pokud dojde k jejich změnám. Pokud tak neučiní, může mu být zablokován přístup k Účtu.
 17. Všechny aktivity Uživatele, ke kterým dochází v rámci Portálu, musejí být v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, Pravidly slušného chování a dobrých mravů. Uživatel nesmí používat Portál k prodeji obsahů, které mají v jakékoliv formě nezákonný nebo nemravný charakterem, ani jednat s jiným účastníkem Aukce nebo třetí osobou takovým způsobem, který by ovlivňoval její výsledek. Týká se to zejména pravidla, že Související účty se nesmějí účastnit stejné Aukce. Provozovatel bude prostřednictvím zpráv informovat Uživatele o příkladech aktivit, které jsou považovány, že jsou v rozporu s dobrými mravy. Aktivity Uživatele, které budou v rozporu s výše uvedenými pravidly, mohou vést k zablokování Účtu a mohou být příčinou rozvázání smlouvy o používání služeb Portálu, odmítnutí Odklepnutí nebo uplatnění sankce, která bude odpovídat smluvní pokutě uvedené v § 3 odst. 15.
 18. Uživatel je ve vlastním zájmu povinen archivovat na pevném nosiči informace o transakcích, které provedl v rámci Portálu a které může použít při reklamačním řízení. Pokud se této povinnosti vzdá, znamená to, že souhlasí s údaji o transakcích, které jsou archivovány na Portálu.
 19. Uživatel má právo účastnit se Soutěží, které Provozovatel pořádá a jejichž pravidla budou uvedeny v podmínkách Soutěže uveřejněných na speciální podstránce Portálu. Tyto Soutěže nepředstavují hru náhody ve smyslu příslušného zákona kyperského práva o hazardních hrách.
 20. K technickým požadavkům, které jsou nezbytné pro spolupráci s Portálem, patří libovolný grafický internetový prohlížeč s aktivovanou obsluhou JavaScript a šifrovaným spojením, které využívá protokol SSL.

§ 3

Autorizace. Vystavovatel

 1. Právo na vystavení předmětů na Kup Teď nebo Aukcích nabízených v Portálu přisluhuje Vystavovateli.
 2. Status vystavovatele vlastní fyzická osoba, právní osoba nebo organizační jednotka nemající právní osobnost, která získala Autorizaci od Provozovatele a to v souladu s níže uvedenou procedurou.
 3. Podmínky volby a Autorizace Vystavovatele:
  1. 3.1. Cílem předložení Provozovateli Žádosti o Autorizaci je nutné zaslat žádost na e-mailovou adresu: [email protected];
  2. 3.2.Verifikace Žádosti Provozovatelem,
  3. 3.3.Akceptace žádosti nebo zamítnutí žádosti,
  4. 3.4. V případě přijetí žádosti, podepsání smlouvy o spolupráci.
 4. V žádosti, o níž je zmínka ve výše uvedeném odst. 3.1. by měly být v případě fyzických osob uvedeny stejné údaje, které jsou nezbytné k utvoření Účtu na Portálu a v případě právnických osob a organizačních jednotkiek nemajících právní subjektivitu musí být uvedeny jejich registrační údaje, s tím, že Provozovatel může požádat v odpovědi na žádost o doručení doplňujících informací nebo dokumentů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na zamítnutí žádosti o Autorizaci fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační jednotky postrádající právní subjektivitu bez uvedení příčiny zamítnutí Autorizace.
 6. Podepsaním smlouvy o spolupráci mezi Provozovatelem a fyzickou osobou, právnickou osobou nebo organizační jednotkou nemající právní subjektivitu, tato osoba nebo jednotka získává status vystavovatele a je oprávněna vystavovat předměty na Kup Teď nebo Aukcích v souladu s pravidly popsanými ve smlouvě

§ 4

Kup Teď

 1. Kup Teď znamená možnost zakoupení zboží za Prodejní Cenu stanovenou Vystavovatelem, bez nutnosti účasti v Aukci. Uživatel může využít možnosti Kup Teď v libovolné chvíli trvání Aukce, jakož i po uplynutí Času do Konce Aukce v Čase platnosti Kup Teď.
 2. Předmět, vystavovaný na prodej v rámci Kup Teď bude zpřístupněn na Portálu Provozovatelem na Stránce Kup Teď a na Stránce dané Aukce v Čase trvání Kup Teď.
 3. Kup Teď se může využít každý Uživatel Portálu, jehož Účet nebyl zablokován.
 4. Kupující na Kup Teď nakupuje podle formy, popsané v níže uvedeném paragrafu a to kliknutím na Stránce Kup Teď tlačítka "KUP TEĎ", čímž se uzavírá s Vystavovatelem kupní smlouva předmětu. Provozovatel ho o tom informuje zasláním emailové zprávy s potvrzením nákupu a doplnění této smlouvy záleží na splnění podmínek prodeje, které jsou podrobněji popsány v § 7, v tom především záleží od úhrady Prodejní Ceny Uživatelem.
 5. Podmínky dohody o prodeji, dodání, záruka a úhrada za předmět, na které bylo poukázáno v předchozím bodě, jsou uvedeny v § 7 těchto Obchodních podmínek.
 6. Na základě níže uvedených bodů, Uživatel, jenž koupil předmět pomocí možnosti Kup Teď a současně se Aukce zúčastnil, nabývá právo koupě předmětu za sníženou Cenu Nákupu, s výhradou bodu 7 nebo vrácení vratných BIDů, v počtu a dle pravidel popsaných v odst. 8 a 9. Uživatel nabývá jedno s uvedených práv, pokud současně splnil závazky vyplývající z § 7 bod 7 a nevyužil právo vyplývající z § 7 bod 10 těchto Obchodních podmínek.
 7. Ke snížení Ceny Nákupu dojde vypořádáním vratných BIDů, které Uživatel použil na Aukci. Snížená Cena Nákupu nemůže být menší než 50% Ceny Nákupu předmětu, jenž je uvedená na Stránce Kup Teď.
 8. Refundace, o které je zmínka v výše uvedeném bodě 6, se koná tak, že Uživatel obdrží BIDy, které zvýší jeho Balík BIDů a to ve výši, která odpovídá výši vydaných vratných BIDů od chvíle přistoupení na Aukci, až do času ukončení Aukce.
 9. Je-li Uživatel nezruší smlouvu o prodeji v souladu s § 7 bod 10 a splní závazky poukázány v § 7, zejména při zohlednění obsahu § 7 bod 7, Provozovatel začne proceduru refundace vratných BIDů. Tento proces začne v průběhu 45 dní ode dne potvrzení převzetí zboží a tím se zvýší Balík BIDů Uživatele.
 10. Počet dokonaných Uživatelem nákupů pomocí Kup Teď je zobrazen v Účtu Uživatele, v menu "MŮJ ÚČET".
 11. Jakékoliv využití Uživatelem neoprávněného softwaru cílem využití možnosti Kup Teď se zakazuje a v případě porušení se podniknou veškerá příslušná opatření § 5 bod 14 a 15.
 12. Na Kup Teď se nesmí účastnit zaměstnanci Provozovatele a Vystavovatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

§ 5

Aukce

 1. Každá Aukce probíhá podle podmínek uvedených v jejich Parametrech (Parametry Aukce).
 2. Aukce bude zahájena v okamžiku, kdy Provozovatel na Stránce Aukce zpřístupní funkci Příhazování.
 3. Vyvolávací Cena je uvedena v Parametrech Aukce.
 4. Pravidla vykonávání Příhozů:
  1. 4.1. Uživatel realizuje Příhoz z balíku Příhozů, který má na svém účtu, prostřednictvím volby „PŘIHODIT“, která je zobrazena na Stránce Aukce nebo jiné stránce Portálu, která odkazuje na danou Aukci;
  2. 4.2. Příhoz je možný pouze v případě, pokud má Uživatel v Balíku BIDů alespoň 1 BID nebo 1 vrátny BID;
  3. 4.3. Príhozem nebo Příhozem pomocí Automatu se Balík Příhozů snižuje minimálně o 1 BID nebo 1 vrátny BID; v souladu s Parametry Aukce, podle pořadí uvedeného v Nápovědě nebo záložce FAQ;
  4. 4.4. Po zahájení Aukce Portál průběžně aktualizuje (každou sekundu) zbývající Čas do Konce Aukce;
  5. 4.5. Příhoz, který Uživatel realizuje, prodlouží Čas do Konce Aukce a změní ho o hodnotu, která se rovná Parametru „Čas na Příhoz“, jestliže Čas do Konce Aukce je menší než Čas na Příhoz;
  6. 4.6. Aktuální Cena je zobrazena na Stránce Aukce;
  7. 4.7. Při každém Príhozu nebo Příhozu pomocí Automatu se zvýší Aktuální Cena vystaveného předmětu na Aukci o částku Navýšení uvedenou v Parametrech Aukce;
  8. 4.8. Uživatel, který vykonal Příhoz jako poslední, se stává aktuálním Vítězem;
  9. 4.9. Aukce končí v okamžiku Ukončení Aukce, které je na Stránce Aukce označeno nápisem „Ukončena“, přičemž tato informace neoznačuje Automatické Odklepnutí;
  10. 4.10. Aktuální Vítěz se stává Vítězem Aukce v okamžiku Ukončení Aukce a Aktuální Cena se stává Prodejní Cenou.
 5. Pravidla vykonávání Příhozů pomocí Automatu:
  1. 5.1 V případě volby Příhozy pomocí Automatu, je nutno nastavit Parametry Příhozu pomocí Automatu zvlášť pro každou Aukci podle pravidel, které jsou uvedeny na stránce „Nastavení Automatu”;
  2. 5.2 Portál samostatně realizuje Příhoz pomocí Automatu v čase mezi uplynutím původního Času do Konce Aukce a jejím Koncem podle pravidel uvedených v 4.6 a 4.7 jakož i podle definice uvedené v § 1 bod 4.18;
  3. 5.3 Příhoz pomocí Automatu je možný pouze v případě, kdy má Uživatel v Balíku BIDů alespoň 1 BID nebo 1 vrátny BID;
  4. 5.4 Každý Příhoz pomocí Automatu snižuje stav Balíku BIDů minimálně o 1 BID nebo 1 vrátny BID; v souladu s Parametry Aukce, podle pořadí uvedeného v Nápovědě nebo v záložce FAQ;
  5. 5.5 Po zahájení Aukce Portál průběžně aktualizuje (každou sekundu) zbývající Čas do Konce Aukce;
  6. 5.6 V situaci, kdy několik Uživatelů používá Příhoz pomocí Automatu, Portál realizuje za každého z nich Příhoz podle pravidel uvedených v bodě 5.2 Aktuální Cena se zvyšuje o součet Příhozů všech Uživatelů, kteří využili možnosti Příhozu pomocí Automatu; Čas do Konce Aukce je prodloužen tak, že hodnota, o kterou se změní, se rovná parametru „Čas na Příhoz“, pokud Čas do Konce Aukce je menší než Čas na Příhoz; Uživatel, který si nastavil Příhoz pomocí Automatu jako poslední, se stává aktuálním Vítězem;
  7. 5.7 V situaci, kdy Příhoz pomocí Automatu využívá pouze jeden Uživatel, Portál realizuje Příhozy podle pravidel uvedených v bodě 5.2; Aktuální Cena se zvyšuje o částku Navýšení; Čas do Konce Aukce je prodloužen tak, že hodnota, o kterou se změní, se rovná Parametru „Čas na Příhoz“, pokud Čas do Konce Aukce je menší než Čas na Příhoz; Uživatel, který nastavil Příhoz pomocí Automatu se stává Aktuálním Vítězem;
  8. 5.8 Pravidla vykonávání Příhozu pomocí Automatu, která nejsou uvedena v bodech 5.1 – 5.7 odpovídají pravidlům pro Příhoz uvedeným v bodě 4 nebo podrobně popsaným pravidlům pro danou Aukci na Stránce Aukce;
  9. 5.9 Uživatel používá Příhoz pomocí Automatu na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost;
  10. 5.10 Provozovatel prohlašuje, že používání Příhozu pomocí Automatu nezaručuje vítězství v Aukci, a výsledek Aukce, které se Uživatel účastní, je závislý na Parametrech Příhozu pomocí Automatu;
 6. Po ukončení Aukce Provozovatel zašle jménem Vystavovatele Vítězi Aukce vnitřní zprávu, dostupnou na Účtu Uživatele, s potvrzením o vítězství v Aukci (Odklepnutí) ihned po té, co budou provedeny činnosti uvedené v bodě 13 tohoto paragrafu.
 7. Vítěz Aukce uzavírá s Vystavovatelem kupní smlouvu na předmět Aukce, který je podrobně uveden v Parametrech Aukce, za Prodejní cenu stanovenou v okamžiku vydražení. K uzavření smlouvy nedojde v případě zrušení platnosti Aukce podle ustanovení bodu 14 tohoto paragrafu.
 8. Podmínky smlouvy týkající se prodeje, dodávky, záruky a platby za předmět, uvedený v odst. 7 tohoto paragrafu, jsou obsaženy v § 5 těchto Obchodních podmínek.
 9. Uživatel, který se účastní Aukce, nemá právo zrušit své Příhozy. Účast v Aukci nezaručuje vítězství a záleží výhradně na účastnících Aukce.
 10. Uživatelé nesmějí využívat na přistoupení do Aukce, Příhoz nebo Příhoz pomocí Automatu žádný software, který není autorizován Provozovatelem.
 11. Uživatel se může účastnit neomezeného počtu Aukcí s výjimkou § 2 bodu 13 a14.
 12. Počet Aukcí, které Uživatel vyhraje, a všech Aukcí, ve který přihazoval, je zobrazen na Účtu Uživatele v menu „MŮJ ÚČET”.
 13. Provozovatel po ukončení Aukce ihned zkontroluje průběh Aukce z technického hlediska a hlediska Obchodních podmínek.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit platnost Aukce v případě, že Uživatel použil Provozovatelem neautorizovaný software nebo jiným způsobem porušil zákon, dobré mravy (zejména smluveným jednáním, které ovlivnilo výsledek Aukce, s jiným účastníkem Aukce nebo třetí osobou) nebo pravidla Obchodních podmínek a také v případě, že byla zjištěna porucha Systému nebo technická chyba, která měla vliv na průběh Aukce. Provozovatel bude o zrušení platnosti Aukce a jeho příčinách informovat okamžitě všechny její účastníky prostřednictvím vnitřní zprávy, dostupné na Účtu Uživatele a provede aktualizaci Účtů účastníků Aukce prostřednictvím vrácení BIDů nebo vratných BIDů, které byly v této Aukci použity, s výjimkou Uživatele, o němž je řeč v předcházející větě. Provozovatel má navíc právo tomuto Uživateli zablokovat Účet, odmítnout Odklepnutí a uplatnit vůči němu sankci: propadnutí všech BIDů shromážděných na Účtu jako smluvní pokutu za porušení Obchodních podmínek.
 15. Jestliže Provozovatel zjistí, že Uživatel porušuje zákon, dobré mravy nebo pravidla Obchodních podmínek, v průběhu Aukce, vyhrazuje si navíc právo vyloučit ho z Aukce okamžitým zablokováním Účtu, zrušení Odklepnutí nebo také uplatněním smluvní pokuty ve formě propadnutí všech BIDů shromážděných na Účtu a případnému uplatnění sankce z § 10 bod 1.1 a 1.2.
 16. V případě, že Provozovatel zjistí poruchu nebo chybu, o které je řeč v předcházejícím bodě a kterou lze odstranit v krátkém času, přeruší Aukci, odstraní poruchu nebo chybu.
 17. Provozovatel má právo zavést zvláštní typy Aukcí, o čemž bude informovat Uživatele na Stránce Aukcí a na přihlašovací stránce nebo v jiném oznámení. Vlastnosti a pravidla jejich provedení, lišící se o ty, o nichž se zmiňuje v tomto §, budou stanoveny v Nápovědě nebo záložce FAQ.
 18. Aukcí se nesmějí účastnit zaměstnanci Provozovatele a Vystavovatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

§ 6

Poplatky

 1. Pokud jde o účast na Aukci popsané v § 5, Právo na Příhoz nebo Příhoz pomocí Automatu získává Uživatel za úplatu. Uživatel, který má zájem o nákup daného předmětu, který je nabízen v Aukci, si musí zakoupit vratné BIDy. Výše poplatků za vratné BIDy je uvedena v Ceníku. Uhrazení poplatku za Příhoz nebo Příhoz pomocí Automatu neosvobozuje Vítěze Aukce od závazku uhradit Prodejní Cenu.
 2. Za účelem zakoupení vratných Bidov stačí vybrat počet kupovaných vratných BIDů, dle Ceníku dostupného na Stránce Portálu, zvolit způsob úhrady a provést platbu. Uživatel získává v okamžiku úspěšné úhrady právo Příhozy nebo Příhoz pomocí Automatu v odpovídajícím množství dle aktuálního Ceníku.
 3. Uživatel musí poplatky za služby, které Provozovatel poskytuje v rámci Portálu, uhradit prostřednictvím akceptovaných platebních Portálů.
 4. Zakoupené příhozy zvyšují stav balíku Příhozů na Účtu Uživatele.
 5. Vratné BIDy a BIDy jsou platné 30 dní. Po uplynutí jejich platnosti, pokud jsou nepoužívané, jsou automaticky odstraněny z Balíku BIDů na Účtu Uživatele. V tomto případě je podání odvolaní vyloučené.
 6. Vratné BIDy, které Uživatel uplatnil, jsou z jeho Účtu automaticky odepsány.
 7. Uživateli nepřísluší právo na vrácení BIDů ani vratných BIDů, kromě výjimky popsané v § 4.

§ 7

Podmínky prodeje

 1. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem a Vystavovatelem. Provozovatel není smluvní stranou smlouvy, pouze umožňuje Uživatelům uzavírat kupní smlouvu s Vystavovatelem na základě pravidel uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Za účelem dodání zakoupeného nebo vydraženého předmětu musí Uživatel neprodleně uvést kontaktní údaje v menu "MŮJ ÚČET", v podmenu "KUP TEĎ" nebo "VYHRANÉ AUKCE". Je-li doručovací adresa nebude stanovena ve vyznačeném čase, Uživatel kontaktuje Operátora prostřednictvím kontaktního formuláře s cílem vyznačení dodatkové lhůty. Tyto údaje jsou Provozovatelem okamžitě zpřístupněny Vystavovateli. Provozovatel ani Vystavovatel v případě zpoždění při oznámení kontaktních údajů, nenesou odpovědnost za zpoždění při zasílání předmětu koupeného v rámci Kup Teď nebo vyhrané Aukce.
 3. Uživatel, uzavírající kupní smlouvu v rámci Kup Teď, musí zaplatit Prodejní Cenu ve chvíli zakoupení předmětu. Nicméně Uživatel, který uzavírá kupní smlouvy v rámci přiznání Odklepnutí, by měl uhradit Prodejní Cenu během 7 dnů ode dne přiznání Odklepnutí. Tato lhůta může být prodloužena na žádost Uživatele, kterou předá prostřednictvím vnitřní zprávy, dostupné na Účtu Uživatele a se souhlasem Vystavovatele, jenž bude vyjádřen toutéž formou. V případě překročení terminu bude mít Vystavovatel právo odstoupit od kupní smlouvy a oznámí to Uživateli prostřednictvím vnitřní zprávy.
 4. Vydražený předmět bude Vystavovatelem doručen přímo Uživateli nebo jím zmocněné osobě na adresu uvedenou v bodě 2 ve lhůtě 14 ode dne uhrazení Prodejní Ceny na bankovní účet Vystavovatele. Vystatovateľ bude informovat Uživatele o zásilce koupeného předmětu tak, že do Systému uvede informaci o změně statusu na "Odeslané". Doručení předmětu probíhá na náklady Uživatele.
 5. Odesílatelem zásilky, která obsahuje vydražený předmět, může být subjekt, které spolupracuje s Vystavovatelem na základě zvláštní smlouvy, což nemá vliv na rozsah práv a povinnosti Uživatele.
 6. Uživatel po obdržení předmětu potvrdí jeho převzetí.
 7. Po převzetí zásilky, Uživatel, jenž zakoupil předmět na Kup Teď, potvrzuje převzetí zásilky na Stránce Portálu.
 8. Vystavovatel nenese odpovědnost za škody na předmětu, ke kterým došlo v průběhu přepravy, ani za jednání doručitele (Pošty/Zásilkové služby).
 9. Vystavovatel vystaví fakturu na prodaný předmět podle údajů uvedených v § 2 bod 3 Obchodních podmínek a v případě neuvedení výše uvedených údajů podle údajů, o kterých je řeč v bodě 2 tohoto paragrafu.
 10. Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy na předmět bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení předmětu prodeje Uživateli. Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu nebo jako osvědčení, zaslané v podobě vnitřní správa, dostupná na Účtu Uživatele a vrácení předmětu, který nenese stopy po použití, na adresu vystavovatele nejpozději dne vypršení výše uvedené lhůty.
 11. Vystavovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy na předmět ve lhůtě, které je podle bodu 4 stanovena pro doručení předmětu, o čemž bude Uživatele informovat e-mailovou zprávou. Uživateli přísluší odškodnění v částce průměrné tržní hodnoty vydraženého předmětu. Jestliže Uživatel uhradil Prodejní Cenu před odstoupením od smlouvy, bude mu uhrazená částka vrácena.
 12. Vystavovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy předmětu vyhraného v Aukci, která je podle bodu 4 stanovena pro doručení předmětu, o čemž bude Uživatele informovat e-mailovou zprávou. Uživateli přísluší náhrada škody ve výši průměrné tržní hodnoty vydraženého předmětu, pokud příčinou odstoupení od smlouvy není situace uvedená v § 2 bod 17. Pokud uživatel uhradil Prodejní Cenu před odstoupením od smlouvy, bude mu uhrazena částka vrácena.
 13. Vrácení Prodejní Ceny a finanční odškodnění, o kterém je řeč v bodě 10 a 11, bude Uživateli převedeno ve lhůtě 7 dnů na jím uvedený bankovní účet.
 14. Uživatel získává právo na reklamaci předmětu, který si zakoupil v rámci Kup Teď nebo na Aukci, v souladu s ustanoveními záručního dokladu, který vystavil jeho Výrobce nebo záruky v souladu s ustanoveními příslušného zákona kyperského práva.
 15. Všechny předměty, nabízené na Portálu, jsou nové a bez fyzických a právních vad.
 16. Vystavovatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za neshodnost předmětu Aukce se smlouvou, jestliže Uživatel o této neshodnosti věděl nebo při rozumném posouzení měl vědět nebo také, pokud se tyto vady projevily pro prodeji z příčin nezaviněných Vystavovatelem; obzvlášť Vystavovatel nenese odpovědnost z titulu záruky na fyzické vady, které vznikly po převodu vlastnického práva k předmětu na Uživatele.
 17. Reklamaci na předmět kupní smlouvy lze podat elektronickou formou elektronickou formou a to zasláním pomocí kontaktního formuláře, který je dostupný dostupný na stránce Portálu. V předmětu výše uvedené zprávy musí být uvedeno slovo "REKLAMACE" a identifikátor Kup Teď nebo Aukce.
 18. Vystavovatel je povinen odpovědět na reklamaci během 14 dnů elektronickou formou prostřednictvím vnitřní správa dostupná na Účtu Uživatele nebo obratem na e-mailovou zprávu.
 19. Jestliže reklamace vyžaduje doplnění, Vystavovatel ji vrátí Uživateli, aby ji doplnil; doba uvedená v předcházejícím bodě se prodlužuje o daný čas, potřebný k doplnění reklamace.

§ 8

Reklamace

 1. Uživatel má právo v případě, kdy se služby nebo jiné aktivity Provozovatele uvedené v těchto Obchodních podmínkách dostanou s těmito Obchodními podmínkami do rozporu, podat reklamaci.
 2. Provozovatel vynaloží úsilí, aby zajistil řádný a nepřetržitý provoz Portálu.
 3. Informace o všech technických přestávkách, technických chybách a poruchách a s nimi spojených důsledcích pro všechny Uživatele budou umístěny na hlavní stránce Portálu a také způsobem uvedeným v § 5 bod 14 a 16.
 4. K zablokování účtu Uživatele dojde v případech uvedených v Obchodních podmínkách na dobu, která je potřebná ke kontrole aktivit Uživatele z hlediska shodnosti s Obchodními Podmínkami, předcházení případnému poškození ostatních Uživatelů, třetích osob a Provozovatele a uplatnění sankcí uvedených v Obchodních podmínkách.
 5. Reklamaci lze podat elektronickou formou na e-mailovou adresu Provozovatele: [email protected]
 6. Provozovatel je povinen odpovědět na reklamaci elektronickou formou prostřednictvím vnitřní správa dostupná na Účtu Uživatele nebo obratem na e-mailovou zprávu Uživatele ve lhůtě 14 dnů od doručení reklamace.
 7. Jestliže reklamace vyžaduje doplnění, Provozovatel ji vrátí Uživateli, aby ji doplnil; doba uvedená v předcházejícím bodě se prodlužuje o daný čas, potřebný k doplnění reklamace.

§ 9

Pravidla důvěrnosti. Ochrana osobních údajů. Použití dat z Portálu

 1. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu se zákonnými předpisy, ustanoveními těchto Obchodních podmínek a Pravidel ochrany osobních údajů a využívání cookies v nutném rozsahu pro realizaci a vyúčtování služeb, které poskytuje v rámci smlouvy.
 2. Bez jasného souhlasu Uživatele Provozovatel nezveřejní jeho osobní údaje s výjimkou následujících bodů 3 a 4.
 3. Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje Uživatele oprávněným subjektům na základě platných právních předpisů.
 4. Provozovatel zpřístupní Vystavovateli osobní údaje Uživatelů v rozsahu, který je nezbytný k uzavření a plnění kupní smlouvy na předmět Aukce.
 5. Každý Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům. Především může žádat jejich aktualizaci, doplnění nebo jejich odstranění.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo uchovávat osobní údaje Uživatele do doby, než Uživatel uhradí své finanční závazky vůči Provozovateli nebo po dobu, než budou vysvětleny okolnosti spojené s porušením Obchodních podmínek ze strany Uživatele a bude stanovena jeho odpovědnost.
 7. Provozovatel prohlašuje, že v průběhu využívání Portálu se v počítači Uživatele budou zapisovat soubory Cookies. Cookies se zapíší s předchozím souhlasem Uživatele. Odmítnutí souhlasu se zapisováním Cookies znamená nemožnost využívání Portálu.
 8. Cookies nevyvolávají konfigurační změny v počítači, v jiném konečném zařízení Uživatele ani nainstalovaném softwaru.
 9. Obsah Cookies neumožňuje identifikaci Uživatele. Osobní údaje nejsou pomocí Cookies zpracovávány ani uchovávány. Identifikace je neosobní, anonymní a jsou to jen údaje o způsobu a formě užívání Portálu.
 10. Provozovatel ukládá soubory cookie v počítačech Uživatelů, z důvodu:
  1. 10.1. Udržení spojení Uživatele /po přihlášení/,
  2. 10.2. Ověření totožnosti Uživatele,
  3. 10.3. Lepší přizpůsobení Portálů pro potřeby Uživatelů,
  4. 10.4. Zapamatování preferencí a individuálních nastavení Uživatele,
  5. 10.5. Zkoumání správnosti průběhu Kup Teď a Aukcí.
 11. Provozovatel nezodpovedená za obsah Cookies posílaných jiným internetovými stránkami, na které odkazy jsou dostupné na stránce Portálu.

§ 10

Rozvázání smlouvy

 1. Rozvázání smlouvy
  1. 1.1. Provozovatel může rozvázat smlouvu z vážných důvodů s okamžitou platností, a to bez udání důvodu, se 14denní výpovědní lhůtou. Uživatel může rozvázat smlouvu s okamžitou platností.
  2. 1.2. Provozovatel bude o rozvázání smlouvy informovat Uživatele vnitřní zprávou. Jestliže dojde k rozvázání smlouvy z vážných důvodů s okamžitou platností, bude Uživateli zablokován Účet, což nevylučuje jeho právo podávat reklamace. Jestliže dojde k rozvázání smlouvy s výpovědní lhůtou, bude Uživateli Účet zablokován a smazán po vypršení posledního dne výpovědní lhůty.
  3. 1.3. Uživatel může smlouvu rozvázat tak, že vyplní příslušný formulář na jedné ze stránek Portálu a zašle ho na e-mailovou adresu Provozovatele. Tímto úkonem je zahájen proces odstranění Účtu podle instrukcí, které jsou uvedeny v menu „MŮJ ÚČET“, podmenu "OSOBNÍ ÚDAJE", stisknutím tlačítka "SMAZÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU", nebo pomocí pokynů, obsažených v sekci Nápověda nebo FAQ.
 2. Poté, co Uživatel provede úkony uvedené v bodu 1, Provozovatel zašle na Uživatelem zadanou e-mailovou adresu informaci o tom, že mu byla doručena žádost o smazání Účtu. Tato zpráva bude obsahovat odkaz na stránku, kde Uživatel potvrdí svůj login (přihlašovací jméno) a heslo. Pokud Uživatel potvrdí tyto údaje, je smlouva bude rozvázána s okamžitou platností, s výjimkou, že:
  1. 2.1. Uživatel se účastní Aukcí, které byly zahájeny před rozvázáním smlouvy na základě pravidel platných v okamžiku jejich zahájení;
  2. 2.2. Uživatel má zachován přístup k Účtu pouze v rozsahu funkcí, které mu umožňují dokončit kupní smlouvu uzavřenou s Vystavovatelem v důsledku vítězství v Aukci, která byla ukončena před rozvázáním smlouvy, nebo v Aukci, která probíhá v okamžiku smazání Účtu jako v bodě 2.1.
 3. Rozvázání smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti uhradit si vzájemné závazky.

§ 11

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel má právo na změnu Obchodních podmínek s okamžitou platností. O této změně bude Uživatele informovat na hlavní stránce Portálu. Naopak Uživatelé mají právo a povinnost seznámit se s aktualizovanými Obchodními podmínkami před prvním Přihlášením po jejich změnách. Přihlášení vyjadřuje souhlas s aktualizovanými Obchodními Podmínkami.
 2. Změna nabývá platnosti ve lhůtě, kterou Provozovatel uvedl na hlavní a Přihlašovací Stránce Portálu.
 3. Uživatel může ve lhůtě 7 dní od oznámení o změnách Obchodních podmínek při prvním přihlášení odmítnout tyto změny. Nesouhlas je nutné zaslat pomocí kontaktního formuláře, který je dostupný na stránce Portálu. Zaslání zprávy je rovnoznačné s rozvázáním smlouvy o využívání služeb Provozovatele.
 4. Jestliže Uživatel chce využít právo odmítnout souhlas s Obchodními podmínkami podle ustanovení bodu 3, musí se vzdát účasti v Aukcích. V opačném případě nabývá odmítnutí souhlasu s Obchodními podmínkami s výjimkou bodu 2 platnosti teprve v okamžiku, kdy je Provozovateli doručena e-mailová zpráva s prohlášením o odmítnutí souhlasu.
 5. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami mají uplatnění předpisy Občanského Zákoníku a další příslušné předpisy kyperského právního řádu.
 6. Všechny spory vyplývající ze smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu Kyperské republiky.
 7. V případě jakéhokoli sporu nebo rozporů mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce, je rozhodující verze v anglickém znění.

Přidejte se k nám

Změna země


payments
Obchodní podmínky (poslední změna: 2018-04-07 12:30:00)

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vážený uživatel, používáním wellbid.com dáváte souhlas s využíváním souborů cookies. Podmínky jejich uchovávání nebo přístupu můžete určit ve Vašem prohlížeči.

Přečtěte si více
OK